Privacy statement

Flexprof BV

Flexprof BV (hierna: Flexprof) respecteert de privacy van alle kandidaten, opdrachtgevers en bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Flexprof verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Het privacy statement is van toepassing op alle sites van Flexprof en aan haar gelieerde ondernemingen.

Om de dienstverlening die Flexprof beschikbaar stelt goed uit te voeren, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens van iedereen met wie Flexprof een samenwerking aan gaat. Flexprof gaat zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om.

Met dit privacy statement maakt Flexprof u duidelijk waarom Flexprof bepaalde informatie verzamelt, hoe Flexprof uw privacy beschermt, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden Flexprof de informatie aan u of anderen verstrekken. De werkwijze van Flexprof is in overeenstemming gebracht met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin, samen met aanvullende documenten, nauwkeurig beschreven staat welke persoonsgegevens in relatie tot welke bedrijfsactiviteiten uw persoonsgegevens worden verwerkt en wat er met die gegevens gebeurt. 

Flexprof BV, Maastrichterlaan 82, 6241 JB Bunde,  Kamer van Koophandel (14103295), en alle aan Flexprof BV gelieerde organisaties geven samen uitvoering aan het samenbrengen van opdrachtgever & kandidaat. Hierbij kunt u denken aan activiteiten als: detacheren, Werving & Selectie, carrière/loopbaan advies en bemiddelen van ZZP’ers.

Flexprof bepaalt het doel en de middelen van de gegevensverwerking en is dus aan te merken als (verwerkings)verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Flexprof verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van de dienstverlening die Flexprof aanbiedt.

Flexprof kan ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk-gerelateerde dienstverlening. Middels deze gegevens zal Flexprof u benaderen of u interesse heeft om zich bij Flexprof in te schrijven conform de voorwaarden van Flexprof en met inachtneming van dit privacy statement. Bij geen interesse zullen wij uw gegevens niet verwerken en/of verwijderen.

Als u aan één van de genoemde onderdelen van Flexprof persoonsgegevens verstrekt, is dit privacy statement daarop van toepassing. Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt, digitaal of via inschrijving bij één van onze vestigingen, zal Flexprof deze opnemen in haar bestand t.a.v. onze werkzaamheden, advies en activiteiten.

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail, adres, postcode, telefoonnummer, werkervaring, begeleidende brieven.
 • Profielgegevens, openbare gegevens en email adres wanneer men verifieert via Linkedin.
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
 • Pasfoto op vrijwillige basis.

Aanvullende gegevens vanaf het moment van plaatsing (arbeidsovereenkomst):

 • nationaliteit, BSN-nummer, kopie- van het originele ID bewijs, werkvergunning.
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en medische geschiktheid alsmede overige informatie die noodzakelijk is voor het verwerken van de plaatsing en/of noodzakelijk voor juridische/fiscale/ commerciële doeleinden.


Grondslag voor verzamelen en verder verwerken persoonsgegevens

Flexprof verwerkt persoonsgegevens op grond van uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming, en/of de met de kandidaat, afgesloten overeenkomst t.a.v. haar bedrijfsvoering, services en/of wettelijke voorziening of verplichting.


Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Alle eerdergenoemde informatie/gegevens welke worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door Flexprof worden gebruikt voor de navolgende doeleinden:

 • Het zorgdragen door middel van zoeken naar opdrachten/banen en het matchen hiervan zo goed mogelijk en op maat te laten gebeuren ofwel het ‘bemiddelen’.
 • Het adviseren en/of begeleiden van een actieve of toekomstige loopbaan.
 • Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van een eventuele arbeids- of bemiddelingsovereenkomsten.
 • Om u zowel per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze dienstverlening.
 • Om u op de hoogte te houden van onze marketing activiteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of trainingen.
 • Om onze website en andere systemen up-to-date te kunnen houden alsmede het ontwikkelen hiervan.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen om zodoende u te kunnen bemiddelen naar onbepaalde of bepaalde tijd werk, danwel een opdracht.
 • Voor managementdoeleinden, het ondervangen van interne controles en bedrijfsveiligheid alsmede het laten uitoefenen van audits en accountantscontroles.
 • Voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van een (kwaliteit) certificering
 • Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie. Hierbij moet u denken aan arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving.


Met wie kan Flexprof uw persoonsgegevens delen?

Flexprof kan uw persoonsgegevens delen aan gelieerde organisaties, opdrachtgevers, verwerkers die namens Flexprof diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. In overige gevallen kan Flexprof ertoe verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.


Hoelang bewaart Flexprof uw gegevens?

Flexprof bewaart uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het/de doel(en) van Flexprof alsmede ter uitvoering van een overeenkomst, tevens worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig word geacht.


Uw persoonlijke rechten

Bij Flexprof zijn we er ons van bewust dat, afhankelijk van het type dienstverlening waar u gebruik van maakt, u toegang heeft tot uw gegevens. U heeft als betrokkene een aantal rechten waaronder: dataportabiliteit, vergetelheid, recht op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar. Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van de persoonsgegevens door Flexprof.
 

Beveiliging

Flexprof heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland. Flexprof heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door Flexprof genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Flexprof kan hiervoor nooit op enige wijze voor aansprakelijk worden gesteld.
 

Gebruikersvoorwaarden

Flexprof besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van haar website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Flexprof aanvaardt hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid. De site van Flexprof en/of social media kanalen kunnen van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites met één van de partners van Flexprof, relaties en/of adverteerders. Wanneer u besluit om op één van voorgenoemde links te klikken bent u zich er dan van bewust dat die websites tevens hun eigen privacy en Cookie reglement hebben. Flexprof aanvaardt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid m.b.t. eerder genoemde reglementen van derde partijen.
 

Toepasselijk recht

Op dit privacy statement is het Nederlandse recht van toepassing.
 

Wijziging privacy statement

Flexprof behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de website staat de laatste en geldende versie. Flexprof beveelt u aan om de websites in de gaten te houden en de privacy statement regelmatig in te zien, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste aanpassing: 17 December 2023.
 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Flexprof, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@flexprof.nl of Flexprof BV Maastrichterlaan 82, 6241 JB Bunde t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming.