Algemene Voorwaarden

 Algemene leveringsvoorwaarden Flexprof B.V. Gedeponeerd KVK zuid 01-09-2020 

 Algemene leveringsvoorwaarden Flexprof B.V. kvk Zuid – Limburg : 14103295 Rek nr Rabobank : 114347840 

Artikel 1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanbiedingen, welke Flexprof B.V. verder te noemen FP aanvaardt voor het leveren van zaken, het verrichten van diensten, alsmede voor werkzaamheden in het kader van overeenkomst van opdracht.

 1.2 Op alle opdrachten, welke FP aanvaardt, zijn, tenzij in zoverre uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend van toepassing:
 a. deze algemene voorwaarden 
 b. de overeenkomst van opdracht
 De opdrachtgever wordt voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst van opdracht, met deze algemene voorwaarden bekend gemaakt. Alle door de opdrachtgever dan wel derden gestelde voorwaarden, welke met deze algemene voorwaarden c.q. het bepaalde in rubriek b. in strijd zijn, zijn op de aan FP verstrekte opdracht niet van toepassing, tenzij in zoverre die bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door FP zijn aanvaard. De toepasselijk verklaring door opdrachtgever van eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zodat die voorwaarden hoe dan ook geen gelding hebben. Van de Algemene Voorwaarden kan enkel worden afgeweken door de voorwaarden en bedingen zoals genoemd in de overeenkomst van opdracht en wel conform artikel 4 van de overeenkomst van opdracht.

 1.3 Deze algemene voorwaarden zullen tevens toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen regelen, tenzij op enig moment uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. 

Artikel 2. Aanbieding en Opdracht

 2.1 Een door FP uitgebrachte aanbieding is te allen tijde volledig vrijblijvend en FP kan een naar aanleiding van een aanbieding gegeven opdracht zonder opgave van redenen onmiddellijk weigeren, zonder dat dit enige verplichting voor FP met zich meebrengt.

 2.2 De aanbieding vermeldt in ieder geval de specifieke voorwaarden waaronder FP een overeenkomst van opdracht kan aanvaarden alsook de algemene voorwaarden waaronder zodanige aanvaarding kan plaatsvinden. De prijs van de opdracht wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren. 

2.3 Indien een opdracht wordt verstrekt, welke overeenkomt met de inhoud van een door FP gedane schriftelijke aanbieding, dan komt de overeenkomst van opdracht eerst tot stand op de datum van aanvaarding door FP van een aan haar verstrekte opdracht. Indien door FP mondeling een opdracht wordt aanvaard, welke overeenkomt met de inhoud van de door FP gedane aanbieding, dan komt de overeenkomst tot stand op de datum waarop FP aanvaarding van zodanige opdracht schriftelijk bevestigd en een getekend exemplaar retour heeft ontvangen. 

Artikel 3. Inzet; onttrekking personeel

 3.1 Het is de opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van FP verboden de werknemers en ex- werknemers van FP die in het kader van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de opdrachtgever hebben verricht gedurende de overeenkomst van opdracht alsmede 12 maanden na afloop daarvan in dienst te nemen of hen buiten dienstverband of anderszins direct of indirect al dan niet tegen betaling werkzaamheden en of activiteiten te laten verrichten ten behoeve van de opdrachtgever c.q. ten behoeve van ondernemingen die in concernverband met de opdrachtgever samenwerken, een en ander in de ruimste zin. Bij overtreding van het in vorige lid omschreven verbod is de opdrachtgever aan FP een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare schadevergoeding van € 22.680,- per overtreding en van € 226,89,- voor elke dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt, verschuldigd, onverminderd het recht van FP om volledige schadevergoeding te vorderen. 

3.2 Het onderhavige artikel is tevens van toepassing op (aspirant) werknemers die door FP op enigerlei wijze als kandidaat bij op opdrachtgever zijn geïntroduceerd. Mocht er op het moment dat opdrachtgever met de 
door FP aangeboden (aspirant) werknemers een rechtstreeks dienstverband is aangegaan, of werkzaamheden laat verrichten (via derden), zonder dat partijen tot een vergelijk waren gekomen omtrent het 
uurtarief, dan is opdrachtgever aan FP dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, een schadevergoeding van € 12000,- exclusief BTW verschuldigd, onverlet het recht van FP om volledige schadevergoeding te vorderen. De hieruit voortvloeiende verplichtingen voor opdrachtgever zijn van kracht gedurende 12 kalender maanden van de introductie door FP. 

Artikel 4. Administratie, betaling en betaling zekerheid 

4.1 FP draagt zorg voor het bijhouden van een nauwkeurige administratie, met name waar het gaat over de inzet van haar personeel ter zake van het onderhavige project. Door of namens FP wordt wekelijks een schriftelijke urendeclaratie aan opdrachtgever voorgelegd, aan en ander teneinde de uiteindelijke nacalculatie te vereenvoudigen en inzichtelijk te maken voor partijen. Onderhavige urendeclaratie wordt onmiddellijk na acceptatie door opdrachtgever door partijen als bindend beschouwd. Van voornoemde acceptatie is sprake ingeval FP binnen twee dagen na het verlopen van de week waarop de urendeclaratie betrekking heeft geen uitdrukkelijk schriftelijke reclame van opdrachtgever tegen de urendeclaratie heeft ontvangen. De bewijslast omtrent de tijdige indiening van de reclame rust op opdrachtgever.

 4.2 Betaling door opdrachtgever aan FP zal op basis van een door FP aan opdrachtgever wekelijks verstrekte factuur plaatsvinden binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur. De factuur zal vooral vermelden de periode waarop de factuur betrekking heeft, een specificatie betreffende de inzet door FP ingezet personeel, materiaal en materieel en een verwijzing naar de onderhavige algemene voorwaarden.

 4.3 Reclames ten opzichte van de inhoud van de facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij FP te worden ingediend. Aan reclames die later worden ingediend dan binnen de hier voorziene termijn, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 4.4 De opdrachtgever zal binnen 5 werkdagen nadat daartoe aanleiding is ontstaan bij FP reclameren over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden c.q. ongeschiktheid van de werknemer van FP, waarna FP gerechtigd is voor zover mogelijk tot vervanging van de werknemer over te gaan en de opdracht te continueren. Ingeval opdrachtgever diens klacht niet binnen voornoemde termijn schriftelijk indient, dan kan FP genoegzaam concluderen dat de klacht ongegrond is.

 4.5 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de eerste dag van de schriftelijk verzonden aanmaning, tot aan de dag van de algehele voldoening een rente verschuldigd ad 1% van de openstaande factuurbedragen per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend. Daarnaast is opdrachtgever gehouden naast eventueel door FP noodzakelijkerwijs te maken kosten van rechtsbijstand, 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente aan FP te vergoeden, met een minimum van € 113,44 wegens buitengerechtelijke incassokosten. 

4.6 Betalingsverplichtingen, welke voor opdrachtgever voortvloeien uit de onderhavige algemene voorwaarden, zijn niet voor compensatie vatbaar.

 4.7 Het overeengekomen uurtarief is gebaseerd op de vooraf overeengekomen werkweek  en  dat de werkzaamheden in Nederland worden uitgevoerd. Voor overwerk, indien er sprake is van méér uren dan 40 uur per week, het werken op zon- en feestdagen en werk buiten Nederland wordt een bijzonder uurtarief en voor zover van toepassing een onkostenvergoeding overeengekomen. De opdrachtgever is in ieder geval gehouden de door werknemers van FP in het kader van de uitvoering van opdracht gemaakte onkosten te vergoeden, voor zover deze niet in het uurtarief zijn inbegrepen. 

4.8 FP behoudt zich het recht voor om tussentijds de tarieven te wijzigen, bijvoorbeeld indien er sprake is van een of meer van de navolgende situaties:
- indien de opdracht reeds 6 maanden heeft voortgeduurd;
verhoging van de kosten in de ruimste zin van het woord verbonden aan de werkzaamheden van de werknemers; ----_overige omstandigheden tengevolge waarvan het jegens FP niet redelijk zou zijn indien de tarieven geen wijziging ondergaan. 
- Het staat FP vrij iedere verhoging van de lonen, andere arbeidsvoorwaarden of kostenvergoedingen volgend uit de een eventueel op FP van toepassing zijnde CAO dan wel volgend uit de CAO binnen de branche waarin werknemer werkzaam is, door te berekenen aan Opdrachtgever en de tarieven dienovereenkomstig te verhogen. FP heeft eveneens het recht om het tarief te verhogen in geval van gewijzigde wetgeving, gewijzigde pensioenverplichtingen en/of wijziging van de sociale lasten.
- FP is gerechtigd om jaarlijks per 1 januari haar tarieven te verhogen  o.b.v. het prijsindexcijfer 


4.9 FP behoudt zich het recht voor van de opdrachtgever te verlangen dat op voor haar aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor de verplichtingen van opdrachtgever, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs. 

Artikel 5. Aanwijzingen en verlof

 5.1 De opdrachtgever zal tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, welke in beginsel onder de verantwoording van FP vallen, aanwijzingen kunnen geven aan de werknemers van FP omtrent de uitvoering van de opdracht, mits deze verantwoord zijn, tijdig zijn verleend en overeenkomen met de gangbare aanwijzingen van de werknemers van de opdrachtgever.

 5.2 De werknemers van FP zullen vakantiedagen zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever opnemen.

 5.3 De aanwijzingen kunnen niet inhouden dat werkzaamheden voor anderen dan de opdrachtgever behoren te worden verricht op een andere plaats dan die van de opdrachtgever, tenzij FP daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

6.1 De opdrachtgever zal het resultaat van de door de werknemers van FP verrichte 
werkzaamheden wekelijks controleren en zal in overleg met FP de eventueel ontstane schade zoveel mogelijk beperken. De hierbij gepaarde kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

6.2 Van aansprakelijkheid van FP is uitsluitend sprake in geval van toerekenbare tekortkoming of ernstige verwijtbaarheid in de nakoming, waarvan sprake is indien fouten zijn gemaakt dan wel indien FP nalatig is geweest op een wijze die niet past bij een normale vakkennis behorend bij aanvaarding van een project als het onderhavige. FP is nimmer aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord aangericht door het handelen of nalaten van werknemers. Van een toerekenbare tekortkoming of ernstige verwijtbaarheid kan echter alleen sprake zijn indien FP, ook nadat zij via een aangetekende brief in gebreke gesteld is, dit met inachtneming van een redelijke termijn voor alsnog nakoming, niet of niet tijdig is nagekomen. De aansprakelijkheid van FP vervalt door verloop van 2 maanden na oplevering van de opdracht c.q. eindigen van de werkzaamheden. 

6.3 De aansprakelijkheid van FP voor eventuele directe schade in de ruimste zin van het woord 
voortvloeiende uit de opdracht is beperkt tot maximaal 1/6 e van het reeds gefactureerde bedrag als voorzien in de aangegane overeenkomst van opdracht. Voornoemde aansprakelijkheid zal, op basis van de desbetreffende aangegane overeenkomst van opdracht, nimmer meer bedragen dan het te factureren bedrag betreffende de direct aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voorafgaande 2 maanden, FP is niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd en door wie ook kenbaar gemaakt, en de opdrachtgever zal FP hiervoor vrijwaren. 

6.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten, inclusief 
bedrijfsschade, veroorzaakt door het niet naleven van zijn verplichting uit hoofde van de overeenkomst of de wet, schade ontstaan door het handelen of nalaten van de werknemers van FP voor zover zij werkzaamheden hebben verricht onder leiding en toezicht van opdrachtgever en voor de aanwezigheid van verborgen gebreken in de zaken of het werk. Opdrachtgever vrijwaart FP voor aanspraken van derden ter zake. 

6.5 De opdrachtgever zal voldoen aan alle nodige en wenselijke veiligheidseisen ten aanzien van 
de ruimten waarin en ten aanzien van de zaken in eigendom of waarmee werknemers van FP werken of waarvan gebruik wordt gemaakt, tenzij deze zaken in eigendom behoren aan FP. De opdrachtgever is tegenover werknemers aansprakelijk ex artikel 7:658 BW en zal FP ter zake vrijwaren. 

6.6 FP heeft voor haar werknemers een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten. Ten aanzien van diefstal, breuk, beschadiging en dergelijke van goederen en zaken die derden waaronder de opdrachtgever van FP, al dan niet tijdelijk aan werknemers van FP ter beschikking stellen, aanvaardt FP hoe dan ook geen aansprakelijkheid. De opdrachtgever zal FP ter zake eventuele vorderingen vrijwaren.  

Artikel 7. Overmacht 

7.1 De opdrachtgever zal de overeengekomen werkzaamheden onafgebroken door FP laten 
verrichten. Indien zulks tijdelijk onmogelijk is, heft dit de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen vergoeding niet op, ook al worden er dus geen werkzaamheden verricht. In onderling overleg zullen de partijen echter trachten de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken. 

7.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van FP onafhankelijke omstandigheid, ook 
al was ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien, die nakoming door FP van 
het overeengekomen tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt 
bijvoorbeeld ook verstaan het uitvallen van een werknemer van FP ten gevolge van onder andere arbeidsongeschiktheid, overlijden, werkweigering of ontslagname e.d. 

7.3 Indien FP door het uitvallen van haar werknemer om welke reden dan ook niet in staat is de 
werkzaamheden voort te zetten, zal FP zich inspannen om uit eigen geledingen een andere geschikte werknemer te vinden en deze werknemer de werkzaamheden te laten voortzetten. FP is niet aansprakelijk voor het opschorten en / of beëindigen van de overeengekomen werkzaamheden ten gevolge van het uitvallen van een werknemer van FP. 

Artikel 8. Opschorting en Ontbinding 

8.1 In het geval van overmacht aan de zijde van FP kan FP haar verplichtingen uit de 
overeenkomst steeds schriftelijk opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden zonder schadevergoeding verplicht te zijn. 

8.2 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit 
hoofde van de overeenkomst  of onderhavige Algemene Voorwaarden, of als opdrachtgever niet aan een verzoek van FP om zekerheid te stellen voldoet, als ook in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, kan FP nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk opschorten of de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van FP om schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 9. Toepasselijk recht 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 10. Geschillen 

Wanneer er zich een situatie voordoet waar deze overeenkomst ( inclusief bijbehorende Algemene Voorwaarden ) niet in voorziet, zullen partijen in overleg treden over een voor beide partijen redelijke oplossing.
Bij geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst, waarop het Nederlandse recht van toepassing is, zullen partijen eerst trachten in goed onderling overleg tot een oplossing van het geschil te komen. Indien dit echter niet leidt tot resultaat, zullen partijen geschillen voorleggen aan de bevoegde rechter te Maastricht.

Artikel 11 Slotbepaling

 11.1 Indien een of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden vernietigd 
worden, of nietig worden verklaard, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen die onverkort van toepassing zullen blijven.